Modül 5:Eğitim 4.0

Endüstri 4.0 sürecinde eğitimin mevcut gelişmelere ayak uydurması ve hatta yön vermesi ve Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yepyeni öğretme ve öğrenme uygulamalarını da beraberinde getirmektedir.

Endüstri 4.0 dönüşümü ile eğitim sistemlerinde yeniliklerin(inovasyon) hakim unsur olmaya başladığını ifade edebiliriz. Eğitim kurumların başarılı olabilmesi ve çağı yakalayabilmesi için yeniliklerin öncelikli olduğu ve yenilikçi anlayışın eğitimin temel unsurlarından biri olduğu bir eğitim anlayışına sahip olması gerekmektedir. Endüstri 3.0’dan 4.0’a geçmeye hazırlandığımız bu yıllarda eğitiminde bu değişim ve dönüşüme yön vermesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı 2023 Vizyon Belgesi de bu bağlamda rehberlik edebilecek bir yol haritası sunmaktadır.

Eğitim 4.0’daki dönüşüm eğitimde kullanılacak teknolojilerin ve yaklaşımların değişmesini zorunlu kıldığı gibi eğitim verildiği Õziksel ortamında bu dönüşüme ayak uydurması gerekir.Bu doğrultuda Eğitim 4.0 anlayışını en iyi şekilde destekleyen projelerden biri Avrupa Okul ağı tarafından  desteklenen Geleceğin Sınıf Labaratuvarı bu çağdaki  eğitim ortamlarına örnek olarak verilebilir.Bu sınıf modeli zaten yeni teknolojileri içinde barındırmakta ve Eğitim 4.0 la eğitim dünyasına girmiş olan anlayışı desteklemektedir.

NEDEN EĞİTİM 4.0

 

Eğitim 4.0’ı, Endüstri 4.0’ın nitelikli insan gücü (tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücü) ihtiyaçlarına cevap verecek yeni eğitim sistemi olarak tanımlayabiliriz. İş piyasasında kas gücünün yerini beyin gücüne bıraktığı bir dönemin başlangıcında eğitim 4.0 ile birlikte bilgi odaklı eğitimden beceri odaklı bir eğitime geçiş öngörülmektedir. Günlük yaşam ve gerçek dünya problemlerini tespit edecek ve tanımlayacak eleştirel düşünebilen,bu problemlerin çözümü için yenilikçi ve uygulanabilir fikirler üretecek yaratıcı düşünebilen, çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak bilimsel ve analitik düşünebilen bireylerin sorumluluk, verimlilik ve dünya vatandaşı olma bağlamlarında kariyer gelişimlerine odaklanılması beklenmektedir.

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temelinde şekillenen Eğitim 4.0’da, Bloom taksonomisinin de ötesine geçerek 3 alana dayalı bir öğrenme süreci öne çıkmaktadır:

 

Bu yeteneklerin öğrencilere kazandırılabilmesi için proje temelli ve tasarım odaklı problem çözme, artırılmış ve sanal gerçeklik entegreli görselleştirilmiş öğrenme, bireyselleştirilmiş eğitim, oyun ve senaryo tabanlı öğrenme, kodlama ve robotik eğitimleri yanında STEM eğitim yaklaşımı gibi yaklaşımların kullanılması gereklilikleri ortaya çıkacaktır.

Geleceğe yön veren ve geleceği şekillendiren bir eğitim anlayışını ortaya çıkaracak Eğitim 4.0, çağın gelişmeleriyle uyumlu yenilikçi bir eğitim sistemini zorunlu kılmaktadır.

EĞİTİM 4.0 ANA BİLEŞENLERİ

Yüksek teknolojilerin kullanımı ifade eden Endüstri 4.0 anlayışına denk düşen Eğitim 4.0 anlayışını şekillendirecek olan temelleri şu şekilde özetleyebiliriz;

1- Zaman ve mekandan bağımsız olarak bireyin kendi öğrenme hızında öğrenebileceği kişiselleştirilmiş esnek eğitim.

2- Öğrenci  mentorü olarak rol üstlenen öğretmenlerin teorik bilgiden çok uygulama temelinde modüler ve proje bazlı eğitim yaklaşımı içinde olması

3- Aktarılacak bilginin “ne” olduğu yanında “neden” olduğu ve bilginin yanında beceri ve yetenekleri geliştirmeye dayalı öğrencinin merkezde olduğu dijital okuryazar bireylerin teknolojik yeterliliklerine de odaklanan bir eğitim.

Bu temeller de göz önüne alınarak Eğitim 4.0’ı aşağıdaki alt başlıklarda inceleyebiliriz.

1- Hayat Boyu Öğrenme:Eğitim,okul öncesinden başlayarak iş hayatını da kapsayacak şekilde yaşam boyu sürecek geniş bir perspektifte birbiriyle entegre ve etkileşimli bir yapıda planlanan,tasarlanan ve uygulanan bir yapıya dönüşecektir.

2- Eğitim Her Yerde ve Her Zaman: Bireyler, kendi anlayış ve kavrayışlarına göre özellikle uzaktan eğitimler yoluyla teorik bilgileri okul dışında pratik bilgileri ise yüz yüze eğitimle alabilecekleri mekân ve zamandan bağımsız eğitsel veri madenciliği destekli farklı araçların kullanılacağı bir eğitim sisteminde yetiştirilecektir.

3- Kişiselleştirilmiş Eğitim: Bireyler kendi kabiliyet ve yetenekleri doğrultusunda uyarlanabilir eğitim sistemleri üzerinden kendi öğrenme hızlarına göre zenginleştirilmiş eğitim içerikleri ile kişiselleştirilmiş eğitimler alabileceklerdir.  Böylece öğrencilerin sisteme göre konumlanması yerine sistem öğrencilerin yetenek ve kabiliyetlerine göre şekillenmiş olacaktır.

4- Görselleştirilmiş Öğretim: Yeni teknolojik gelişmeler ışığında özellikle internet tabanlı ve etkileşimli zenginleştirilmiş eğitim içeriklerinin olduğu, sanal ve artırılmış gerçeklik destekli öğretim tasarımları ile öğretim süreçleri tasarlanacaktır. Öğrencilerin ders içeriklerini hazırlamada daha fazla etkin olduğu güncel ve gerçekçi öğretim materyalleri ile desteklenen öğretim süreçleri ortaya çıkacaktır.

5- Uygulama ve Beceri Odaklı: Öğrencileri, gelecekteki serbest ekonomik ortamlarda bağımsız çalışmaya hazırlamak için proje temelli öğrenme yaklaşımıyla uygulama odaklı bir yaklaşımla yetiştirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına ve çağın gerektirdiği becerileri geliştirmeye yönelik eğitim süreçleri tasarlanmalıdır. Yani öğretim sürecinde bilgi yerine beceriler öne çıkacaktır.

6- Öğrenci Koçluğu: Bilgiye erişimin teknolojik gelişmeler ışığında kolaylaştığı kişiye özel bu öğretim sürecinde öğretmenlik değil koçluk becerileri ön plana çıkacaktır. Öğrencilerin kendi ilgi alanları, tercihleri, öğrenme hızları ve öğrenme yöntemleri ile öğrenmelerine mentorluk ve rehberlik edecek öğretmenlik becerileri gerekecektir. Hatta yapay zeka ve veri analizine dayalı sanal mentorluk uygulamalarının da sisteme entegre edileceği ön görülmektedir.

7- Modüler ve Proje Temelli Eğitim: Öğrencilere daha çok gerçek dünya problemlerini çözebilecekleri yetenekler kazandıracak şekilde işbirliği ve takım çalışmalarını destekleyen proje temelli eğitimlerin, beceri odaklı tasarlanan modüler yapıda verilmesi gerekmektedir.

8- Uzaktan Eğitim: Internet hızı ve kalitesindeki artışlarla birlikte tüm kurslara ve derslere açık erişimin olduğu, öğrencilerin kendi öğrenme hız ve stillerine göre öğrenmelerine imkan sağlayan web ara yüzleri ve erişim sistemleri üzerinden uzaktan eğitim almaları sağlanacaktır.

9- Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı: Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirilmiş yani kendi eksikliklerini giderebilecekleri eğitim programı ve araçları ile sınıfta ve sınıf dışında esnek öğrenmeler gerçekleştirebileceklerdir.

10- Sınav Yerine Değerlendirme: Öğretim sürecinin tamamını kapsayacak şekilde öğrencilerin bilgileri ölçülecek ve bu bilgileri, sahada ve problem durumlarında uygulama kabiliyetleri, çalıştıkları projelerin performansı ile değerlendirilecektir. Sınav yerine durum ve süreç değerlendirme kavramı gündemde olacaktır.

*

Eğitim 4.0 anlayışına uygun birey profilini ortaya koyan becerileri aşağıdaki başlıklarla tanımlayabiliriz.

 • Liderlik
 • Girişimcilik
 • Yaratıcılık
 • Küresel Vatandaşlık
 • Çok Kültürlü bilgi paylaşımı
 • Problem Çözme Kabiliyeti
 • Kritik ve analitik düşünme becerisi
 • Kariyer Geliştirme
 • Finansal okuryazarlık
 • Digital okuryazarlık
 • İşbirliği
 • Etkili iletişim
 • Duyusal zeka

 

 

 

*Bu bölüm tamamlanmıştır.Bir diğer bölüme geçebilmeniz için bölüm sonunda bulunan ‘Quiz’deki tüm soruları doğru yanıtlamanız gerekmektedir.Lütfen,quiz için sol üst köşede bulunan ‘Take the Quiz’ butonuna tıklayınız.Başarılar dileriz.